Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.

Avangart Sinema ve Beat Film

 14,00

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bu, Burroughs, Balch ve Gysin’in filmlerini P. A. Sitney tara-fından tanımlandığı şekliyle “yapısal film”in analitik çerçeve-sinde ve Avrupa ve Amerika’da aynı anda gelişen diğer yapı-sal film hareketleri ile birlikte ele alan ilk ciddi eleştirel ça-lışmadır. Barry Miles, dönemi incelediği The Beat Hotel’de “Domain Poetique” olayları içindeki Fluxus grubunun üyesi, önemli ve etkileyici bir figür olan Emmett Williams’a dikkat çeker. Miles aynı zamanda George Maciunas’ın Paris’te bir performansa katıldığını ve Gysin’in eserini “genişletilmiş sinema” olarak kategorize ettiğini aktarır. Birbirinden ta-mamen farklı grupların buluşup fikir değiş tokuşunda bulun-ması önemli ve çoğu zaman küçümsenen bir detaydır.
Bu önemli figürlerin varlığı, bu eleştirel çalışmanın temelini atmaktadır.
Bu filmler üzerine muazzam çalışmalar yapılmasına karşın (bunların en ünlüsü Genesis P-Orridge’in filmleri bir çöp kutusunda yok olmaktan nasıl kurtardığını aktardığı hikâyedir [Jack Sergeant’ın Beat Cinema adlı anlatı-röportaj kitabında geçer ]) hepsi genellikle içeriği açıklamaya yöne-liktir. Bu naçizane çalışmayı William Burroughs, Brion Gysin ve Anthony Balch’ın anısına ithaf ediyorum.