Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.

Hayvanat Bahçeleri ve Doğanın Sonu

 6,00

Kategoriler: , ,

Açıklama

Hayvanat bahçesi, post-modern dünyanın küçük bir örneğidir. Ulusal eğlence devleti, insan vücutlarından ulusal siyasete kadar her şeyin yalan ve yapmacık ol-duğu sanal ve sahte gerçeklikleriyle bizi boğarken ne-den doğa, yabanıl hayat, hayvan davranışları veya bü-tün bir tür de taklit edilmesin ki? Gezegenin kapitalist güçlerce kolonileştirilmesinin böylesine ileri bir safha-sında doğaya ait az sayıda cephe vardır. Hayvanat bah-çesi; yaşamsal süreçlerin metalaştırılmasını, parça-lanmasını ve teknikleştirilmesini sembolize eder. Biyo-çeşitlilik yapay bir şekilde sürdürülen “teşhirlere” in-dirgenir.
Toplum ve doğa arasındaki karşıtlık arttıkça doğanın hayatta kalmak için kültüre olan bağımlılığı artar. Fa-kat mekanik modeller ve ilkel hiyerarşi ve egemenlik felsefeleriyle kol kola yürüyen kültür, evrimi muhafaza edecek kadar gelişmiş değildir. Hayvanat bahçesi; ge-zegenin cenazesi, hayvan türlerinin tabutu ve kontrol-den çıkmış bir insan gücü patolojisi için mükemmel bir semboldür. Hayvanat bahçeleri, en başta güç ilişkile-riyle ilgilidir. İnsanın dünyaya hükmetme isteğinin ne-deni ve sonucudur.